In trang
Lớp 8/7
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016
(Áp dụng từ 14/9/2015)
       
Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
Sáng 1 Chào cờ Công nghệ Toán Anh văn Pháp Mỹ thuật
2 Văn Toán Anh văn Toán Sinh Văn
3 Pháp GDCD Sinh Công nghệ Hóa Hóa
4 Anh văn Văn Sử Sử Sinh hoạt
5 Địa Văn   Âm nhạc Toán  
Chiều 1            
2            
3            
4            
5